The dynamic Who-Is-Who-Handbook of Nonlinear Dynamics

name=University of Nizhni Novgorod

fullnamefullortemailwww
PhD.Dr.sci Vladinir D. Shalfeyev603600 Nizhni Novgorod 

CGI programming © 2023 by Werner Eberl, IP-Service